Non Teaching Staff

1-  श्री शिशुपाल सिंह      

 

 

कार्यालय अधीक्षक, एम.काम., बी.एड., एल.एल.बी.

 

 

2-  श्री ज्ञानेन्द्र पाल सिंह

दफतरी

 

3-  श्री राम चन्द्र 

 च.श्रे.क.

 

4-  सत्य प्रकाश  

 

च.श्रे.क.

5-  तेजेन्द्र पाल  

च.श्रे.क.

6-  प्रेमपाल

स्वच्छकार

7-  रिक्त

च.श्रे.क.

8-  रिक्त

च.श्रे.क.

 

 

Latest News

  Welcome to our college website  
Website designed by Richa Saidha , WEB EYE MASTER